Մեր մասին

Քաղաքի   Ընդհանուր   Բնութագիրը

Նոյեմբերյան քաղաքը գտնվում է Տավուշի մարզի հուսիսային մասում,  Հայաստան – Վրաստան միջպետական ճանապարհի վրա: Բնակչությունը`  5500 մարդ, քաղաքը մարզի  Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի կենտրոնն է, գտնվում է Ոսկեպարի լեռնաշղթայի համանուն լեռնաբազուկի լանջերին, Երևանից 195 , Թբիլիսիից 98, մոտակա Այրում կայարանից 27 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձրությունը 800-950 մետր  Ռելիեֆը բարդ է, լանջերը թեք են ու կտրտված: Նոյեմբերյանը գտնվում է թույլ խոնով մերձարևադարձային զոնայում, ունի մեղմ կլիմա. հունվարյան միջին ջերմաստիճանը –10C է, միջին տարեկան ջերմաստիճանը` 10.40 C: Գարունը կարճատև է, բուռն անձրևային, ամառը երկարատև է, համեմատաբար զով, շրջակա անտառները մշտապես թարմ օդ են մատակարարում քաղաքին: Տևական ու մեղմ է նաև աշունը: Տարեկան տեղումների միջին քանակը կազմում է 541 մմ: Նոյեմբերյան համայնքը գտնվում է Հայաստանի անտառային գոտում: Համայնքը շրջապատող անտառային հողերի մակերեսը կազմում է շուրջ 26 հազար հեկտար, անտառածածկ տարածքը` շուրջ 24 հազար հեկտար: է:  Արտաքին աշխարհի հետ Նոյեմբերյանը կապվում է Երևան – Թբիլիսի երկաթուղով, Երևան - Ալավերդի – Թբիլիսի և Երևան – Իջևան – Թբիլիսի ավտոճանապարհներով:

Նոյեմբերյանի վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի  ընդհանուր մակերեսը կազմում է 4009 հեկտար, որից 2688 հեկտարը գտնվում է համայնքի վարչական սահմանի ներսում, 421 հեկտարը` II գոտում (այգեհեվիտի /Գոգվելի/ տարածք ), 900 հեկտարը`III գոտում (Կարմիր գյուղի տարածք):

Խորհրդային տարիներին Նոյեմբերյան քաղաքը եղել է նույնանուն շրջանի կենտրոնը. ներկայումս էլ քաղաքում են տեղակայված հանրապետական տարբեր գերատեսչությունների  ենթակայությամբ աշխատող բազմաթիվ կառույցներ (ոստիկանություն, դատախազություն և դատարան,  ԶԱԳՍ, նոտարական գրասենյակ, սոցիալական ծառայության մարմիններ, հարկայաին տեսչություն, գանձապետական ստորաբաժանում, բանկերի մասնաճյուղեր և այլն): Քաղաքն ապահովված է հյուրանոցով, սննդի օբեկտներով, ինչպես նաև  քաղաքային ապրելակերպին բնորոշ սպասարկման հատուկ ծառայություններով`  էլեկտրոֆիկացված է, գազիֆիկացված է գրեթե 100 տոկոսով:

Քաղաքում կա ջրամատակարարման չլուծված խնդիր: Ջրամատակարարման համակարգում  գործում են օրական կարգավորման 2500մ3  ընդհանուր տարողությամբ երեք խումբ ջրամբարներ: Գործող ջրամատակարարման համակարգը հիմնականում կառուցված է 35-45 տարի առաջև և գտնվում է վատ վիճակում: Հուսակորուստները ըստ պաշտոնական տվյալների կազմում են 50%:

Համայնքային նշանակության փողոցների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 13.25 կմ: Քաղաքի տարածքի 1 կմ2 –ին համայնքային նշանակության փղոցների երկարությունը կազմում է 3.31 կմ/կմ2, ինչը համապատասխանում է քաղաքաշինության նորմատիվ պահանջներին:

Բացառությամբ Երևանյան և Նոյեմբերի 29-ի փողոցների, ներհամայնքային մյուս փողոցները  ներկայումս գտնվում են ոչ բարվող վիճակում և ենթակա են կապիտալ վերանորոգման: Ներհամայնքային փողոցների մեծ մասը միացված է գիշերային լուսավորության ցանցին:

Համայնքի տնտեսության համառոտ նկարագիրը

Նոյեմբերյան համայնքում գործում է շուրջ 156 տնտեսվարող սուբեկտ որից ըստ ոլորտների.

Առևտուր - 114 հատ                  Արդյունաբերություն - 21 հատ

այդ թվում`                                               այդ թվում`

խանութ -  87                           կաթնամթերք - 2

կրպակ -  19                           մակարոնեղեն - 1

լիցքավորման   կայաններ - 4                      հաց-բուլկեղեն - 7

զովացուցիչ ջրեր - 2

փայտամշակում - 3

շինանյութ - 4

Կար - 2

Սպասարկում -21 հատ

այդ թվում

տաքսի ծառայություն - 2             հյուրանոցային սպասարկում - 2

ավտոտեխսպասարկում -  5             ռեստորաններ և ճաշարաններ  - 3

վարսավիրանոց - 7

Գյուղատնտեսություն

Ներկա իրավիճակի վերլուծությունը և հիմնախնդիրը.

Նոյեմբերյան  համայնքի գյուղատնտեսական հողատեսքերը կազմում են նրա ընդհանուր տարածքի 62.6 % - ը: Ըստ հողային հաշվեկշռի, համայնքի գյուղատնտեսական հողատեսքերի կառուցվածքը բնութագրվում է  աղյուսակ 1-ում ներկայացված տվյալներով.

Աղյուսակ 1

Գյուղատըն-տեսական հողատեսքերը  /ներառյալ տնամերձ հողերը                               ընդամենը /հա/ Այդ թվում
Վարելահողեր Բազմամ.   տնկարկներ խոտհարք-ներ Արոտավայրեր Այլ հողա-տեսքեր
Նոյեմբերյան 2510 938 155 247 997 173
Հողատեսքեի տեսակարար կշիռը, % 100 37.4 6.2 9.8 39.7 6.9

Խորհրդային տարիներին Նոյեմբերյանի խորհտնտեսությունը մասնագիտացված չէր. տնտեսությունում արտադրվում էր խաղող, պտուղ, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ և տարբեր տեսակի անասնապահական մթերք /միս, կաթ, բուրդ, ձու/:

1986-1989թթ. Նոյեմբերյանում պահվող անասնագլխաքանակի մասին/ պետական և մասնավոր սեկտորը միասին/ տվյալները բերված են ստորև  /աղյուսկ 2/.

Աղյուսակ 2

Անասուններ Չափի միավ. 1986 1987 1988 1989 1990
Խոշոր եղջերավոր գլուխ 2106 2099 2178 2006 1881
այդ թվում` կովեր գլուխ 832 812 821 821 799
Խոզեր գլուխ 2513 2419 2571 2725 2854
Ոչխար գլուխ 1605 1502 1580 1591 1657

Անցյալ դարի 80-ական թվականներին Նոյեմբերյանում միջին հաշվով արտադրվում էր`

միս – 180 տոննա                                             կաթ – 1150 տոննա

Պտուղ – 1200 տոննա                                       խաղող – 430 տոննա

բանջարեղեն – 40 տոննա

Պետական և մասնավոր սեկտորնորում ստացված համախառն եկամտի տարեկան ծավալը, գնահատած ներկայիս շուկայական գներով, կազմում էր շուրջ 860 միլիոն դրամ/ 22.6 միլիոն ԱՄՆ դոլլար/:

1991թ սկսվեց հողի սեփականաշնորհման գործընթացը. սեփականաշնորհման արդյունքում Նոյեմբերյանում ստեղծվեցին 1340 գյուղացիական և 4 գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններ, կազմալուծվեց մեքենատրակտորային պարկը, վաճառվեցին  խորհ-տնտեսությանը պատկանող ավտոմեքենաները, գյուղսարքավորումներն ու գործիքգները: Հետագա տարիներին ամբողջությամբ քայքայվեց նաև ոռոգման համակարգը, դադարեց գործել տարածաշրջանում գտնվող միակ հակակարկտային կայանը,  գյուղատնտեսական աշխատանքը դարձավ ոչ շահութաբեր, ոչ բարենպաստ ներդրումային ոլորտ: Սահմանամերձ Գոգվելիի տարածքում սեփականաշնորհված այգիները ամբողջությամբ ոչնչացվեցին չմշակելու հետևանքով / 421 հա ականապատված տարածք/:  Այդ տարիներին կրճատվեցին նաև հացազգիների, բանջարանաբոստանային այլ կուլտորաների ցանքատարածությունները,  անկում ապրեց նաև անասնապահությունը. խորհրդային տարիների համեմատությամբ համայնքում պահվող անասնագլխաքանակը կրճատվեց շուրջ 3 անգամ, իսկ վերջին 2-3 տարվա ընթացքում համայնքում գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվեց /պատճառը` աֆրիկյան ժանտախտ/ պահվող խոզերի գլխաքանակը: Մոտավոր հաշվումներով` ներկայումս Նոյեմբերյանում արտադրվող գյուղատնտեսական մթերքի ապրանքային արտադրության ծավալը կազմում է համայնքում վաճառվող գյուղատնտեսական արտադրանքի ընդամենը 7-8 տոկոսը:

Արդյունաբերություն

Նոյեմբերյան համայնքում գործում են արդյունաբերական փոքր արտադրություններ, որոնց արտադրանքը հիմնականում իրացվում է  նոյեմբերյանի տարածաշրջանում: Բացի հացամթերքից և կաթնամթերքից, համայնքում արտադրվում է նաև մակարոնեղեն, զովացուցիչ ջրեր և բնակշինարարության համար անհրաժեշտ տարբեր տեսակի իրեր/ պեմզաբլոկ, ֆելզիտյա երեսպատման սալիկ, դուռ – պատուհան և այլն/: Քաղաքում գործում են նաև կարի երկու արտադրամասեր:  Չնայած այն իրողությանը, որ  Նոյեմբերյանը գտնվում է Հայաստանի անտառային գոտում, որտեղ աճում են էկոլոգիապես մաքուր, տեղական և միջազգային շուկայում բարձր պահանջարկ վայելող տարբեր տեսակի մրգեր և հատապտուղներ/արքայախնձոր, թուզ, հունական ընկույզ, մոռ, մոշ, հոն, վայրի տանձ և այլն/  մինչ օրս համայնքում չեն ստեղծվել մրգի պահպանման և վերամշակման ու պահածոյացման ձեռնարկություններ: Բայց քանի որ Նոյեմբերյանի համայնքը հիմնականում /ավանդաբար/ ունի զարգացման գյուղատնտեսական ուղղվածություն, ապա վերամշակող և սպասարկող ձեռնարկությունների առկայությունը առաջիկայում կարող են կարևոր խթան հանդիսանալ ֆերմերային տնտեսությունների զարգացման ու կայացման համար:

Սոցիալական ոլորտ

1.   Առողջապահություն

Ներկայումս Նոյեմբերյան քաղաքում գործում է մարզային ենթակայության (փակ բաժնետիրական ընկերության կարգավիճակ ունեցող) մեկ հիվանդանոց և մեկ պոլիկլինիկա:  Տարիների ընթացքում քաղաքում բուժսպասարկում իրականացնող երկու կազմակերպություններում էլ կուտակվել են առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրներ /շենքային ոչ բարվոք պայմաններ, ժամանակաից բուժ.սարքվորումների, առանձին մասնա-գիտությունների գծով` որակյալ մասնագետների պակաս,  և այլն/:        Քաղաքում հանրային առողջության մասին կարելի է պատկերացում կազմել հիմնվելով ծնելիության, հիվանդացությունների և մահացության ցուցանիշների վրա: Ինչպես վկայում են սոցիալական միտումների մոնիտորինգի արդյունքները, ինչպես  Տավուշի մարզում, այնպես էլ Նոյեմբերյան քաղաքում 1996-2000թթ զգալիորեն նվազել է ծնելիությունը. 1999-2000թթ.ծնելիության մակարդակը գրեթե մնացել է անփոփոխ.. նույն ժամանակահատվածում նվազել է նաև մահացածությունը, սակայն դա չի ապահովել բնակչության բնական աճ:  Հատկապես վերջին տարիներին Տավուշի մարզում և Նոյեմբերյան քաղաքում աճելէ ծնելիության մակարդակը. այդ նույն տարիներին զգալիորեն աճել է նաև ընդհանուր մահացության ցուցանիշը:  Քաղաք բնակչության առողջության մմասին կարելի է դատել նաև ելնելով հիվանդությունների տարածման միտումից. հիվանդությունների տարածման մասին վկայող տվյալները ցույց են տալիս, որ վերջին տարիներին մեծ տարածում ունեն դիաբեդի բարդություններով հիվանդությունները և նորագոյացությունները: Մտահոգությունների տեղիք է տալիս նաև սոցիալական հիվանդությունների` տուբերկուլյոզի, հոգեկան խանգարումների, ինչպես նաև մինչև մեկ տարեկան երեխաների հիվանդացույան / հատկապես անեմիայով / տարածվածությունը:

2010թ. ամբողջովին հիմնանորոգման ենթարկվեց քաղաքային հիվանդանոցի շենքը,  համալրվեց նրա նյութատեխնիկական բազան, ինչի արդյունքում  անհամեմատ բարելավվեց քաղաքացիների բուժսպասարկման որակը:

Միջնակարգ կրթություն

Նոյեմբերյան քաղաքի հանրակարթական համակարգում ընդգրկված են երկու միջնակարգ դպրոց: Ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, 1996 թվականից սկսած, ինչպես Տավուշի մարզում, այնպես էլ Նոյեմբերյան քաղաքում, նվազել է առաջին դասարան ընդուված երեխաների թվաքանակը. դրա հիմնական պատճառներն են եղել ծնելիության անկումը և բնակչության շարունակական արտագաղթը: Քաղաքի միջնակարգ դպրոցներում սովորող աշակերտների թվաքանակի նվազման միտումը շարունակվում է մինչ օրս: 2009-2010թթ. ուստարում քաղաքի հանրակրթական  երկու դպրոցում սովորող աշակերտների թիվը նախորդ ուսումնական տարվա համեմատ պակասել է 4.3 տոսկոսով:  Չնայած միջնակարգ դպրոցներում սովորող աշակերտների թվաքանակի նվազմանը, այդ նույն ժամանակա-հատվածում քաղաքի հանրակրթական ոլորտին հատկացվող բյուջետային հատկացումները տարեցտարի ոչ միայն աճել են, այլև նրանց աճի տեմպերը զգալիորեն գերազանցել են առողջապահությանը և սոցիալական պաշտպանության ոլորտներին հատկացվող միջոցների աճի տեմպերին:  Նոյեմբերյան քաղաքի հանրակրթական դպրոցներում 2005-2009թթ. սովորող աշակերտների թվաքանակի վերաբերյալ մանրամասն տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 3-ում:

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ  քաղաքում դեռևս ցածր է կրթական համակարգի արդյունավետությունը: Կրկնուսուցման պրակտիկան քաղաքում  չի նվազում. դպրոցներում զգացվում է որակյալ դասագրքերի և մեթոդական ձեռնարկությունների, գեղագիտական ու հոգևոր կրթության, ինչպես նաև տղամարդ ուսուցիչների պակաս:

Նախադպրոցական կրթություն

Նախադպրոցական կրթությունը Նոյեմբերյան քաղաքում իրականացվում է քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող երկու մանկապարտեզների և  “Սարգիս Զուրաբյան” քոլեջ-վարժարանի /այլընտրանքային նախադպրոցական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն/ ուժերով:  Մանկապարտեզների պահպանության ծախսերը ձևավորվում են ծնողական հավաքագրվող գումարներից և քաղաքապետարանի կողմից կատարվող հատկացումներից/վերջինիս մեջ ներառվում է նաև այդ նպատակի համար պետբյուջեից հատկացվող դոտացիաները/: “Սարգիս Զուրաբյան” քոլեջ – վարժարանը գոյատևում է դոնոր կազմակերպություններից և առանձին բարերարների կողմից հատկացվող միջոցներից, ինչպես նաև ծնողներից հավաքագրվող գումարներից ձևավորվող միջոցների հաշվին: Նախադպրոցական կազմակերպություններում ընդգրկված են քաղաքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդամենը: Ֆինանսական ռեսուրսների սակավության հետևանքով քաղաքի մանկապարտեզները լուրջ խնդիրների առջև են կանգնած: Նրանք կարիք ունեն.

գ    կապիտալ վերանորոգման

գ    խմբասենյակների  ավելացման և դահլիճների կահավորման

գ    խաղալիքների ու գրենական պիտույքների ձեռքբերման և այլն

Աղյուսակ 3

2005 2006 2007 2008 2009
1. Հանրակրթական դպրոցներում  սովորող աշակերտներ 879 838 799 744 712
2. Նախադպրոցական  հաստատութ-յուններ հաճախող երեխաներ 120 118 127 122 118

Մշակույթ

Քաղաքի մշակույթի օջախները (մշակույթի տուն, երաժշտական դպրոց, գեղարվեստի դպրոց, քաղաքային և մանկական գրադարաններ) վերջին 20 տարվա ընթացքում գրեթե զարգացում չեն ապրել: Գեղարվեստի դպրոցը առաջվա պես գտնվում է վթարային շենքում, մշակույթի տան շենքը ենթակա է հիմնանորոգման:Մշակույթի օջախներըապահովված չեն անհրաժեշտ գույքով, գործիքներով ու սարքավորումներով: Ոլորտի աշխատողների աշխատավար-ձերը շատ ցածր են: Մշակույթի օջախներում զգացվում է որակյալ կադրերի պակաս: Քաղաքային և մանկական գրադարանների գրքային ֆոնդերը տարիներ շարունակ չեն համալրվում նոր գրքերով: Նոյեմբերյան քաղաքը մինչ օրս չունի պատմամշակութային թանգարան:

Գյուղատըն-տեսակ

Գյուղատըն-տեսական հողատեսքերը /ներառյալ տնամերձ հողերը ընդամենը /հա/ Այդ թվում

Վարելահողեր Բազմամ. տնկարկներ խոտհարք-ներ Արոտավայրեր Այլ հողա-տեսքեր

Նոյեմբերյան 2510 938 155 247 997 173

Հողատեսքեի տեսակարար կշիռը, % 100 37.4 6.2 9.8 39.7 6.9

ան հողատեսքերը /ներառյալ տնամերձ հողերը ընդամենը /հա/

Այդ թվում

Վարելահողեր

Բազմամ. տնկարկներ

խոտհարք-ներ

Արոտավայրեր

Այլ հողա-տեսքեր

Նոյեմբերյան

2510

938

155

247

997

173

Հողատեսքեի տեսակարար կշիռը, %

100

37.4

6.2

9.8

39.7

6.9

 • igrica sven ovca download
 • download brock lesnar vs undertaker
 • download tema bergerak
 • zero no tsukaima download mp4 legendado
 • nti shadow 3.7 download
 • download warcraft ii tides of darkness completo
 • download jim jones i'll be back
 • inner work robert johnson download
 • american headway 5 download free
 • download python-setuptools rpm
 • toronto gothic download
 • download aio activadores
 • download maatran pictures
 • lg breeze driver download
 • download performance profiling tools for wpf
 • download couch potato nzb
 • molten mt2 download
 • your freedom voucher code download
 • despicable me 2 banana ringtone download
 • download first things first covey pdf
 • download boy george hare krishna
 • 956496727
 • automatic download to itunes
 • download lepaskan wanna 4shared.com
 • download software epson stylus tx400
 • winkawaks 1.58 download
 • ptc integrity download
 • download i'll remember you elvis presley
 • sertanejo eletronico download
 • download roma 1 temporada dublado avi
 • download ogame cheat tool
 • download lagu hits tahun 90 an
 • usb xtaf loader download
 • pts swtor download
 • download toy camera analog for mac
 • download palette tình yêu
 • pray download justin
 • ordem da fenix download livro
 • download gather round i got a story to tell
 • download codec server
 • know your name download
 • distrito 9 download 1080p
 • prescription drugs dictionary download
 • download usage of wow
 • download dancin away with my heart lady antebellum
 • download hospital mania
 • download ain't no grave
 • street fighter alpha 3 max direct download
 • standby modus xp download
 • thumbs.db virus removal tool free download
 • drunken sailor instrumental download
 • download secondhand serenade stranger
 • download kaiser card game
 • free download kiss x sis ova
 • reinforced concrete design spreadsheet download
 • download jkt48 iwake maybe
 • sikh audio download
 • download asmara dari setia band
 • aez win download
 • download the alchemy of happiness
 • download emulator symbian untuk pc
 • yahya hawa mp3 download
 • the road uphill dvd download
 • download broken david archuleta
 • download go mir wild mp3
 • download mfi multiloader blackberry 8520
 • download award bios winflash utility
 • rockschool drums grade 2 download
 • download honge juda na hum song
 • download warkah cinta mat rock
 • download opera untuk android
 • download kfz kaufvertrag gewerblich
 • free download instrumentation hindi songs
 • download manx tt superbike full version
 • download dbartisan 9.0
 • multithread download java
 • download ringtone suara alam
 • download fresno infinito cd
 • ucweb browser 8.0 download
 • download cannibal holocaust best horror film
 • download mario live wallpaper android
 • download iubire iarta-ma
 • download olivia lufkin shadow of love
 • download open office spagnolo
 • oracle grid infrastructure download 11.2.0.2
 • download texto em audio
 • download missions spynet
 • zero hour mashup video download in 3gp
 • download jeff dunham walter
 • mw2 aimbot download xbox 360 no survey
 • download hora de aventura 2 temporada dublado
 • jeep download manuals
 • ghost hunters international download episodes
 • download blakroc done did it
 • mumble themes download
 • download group home livin proof album
 • download bike games softonic
 • download phim hoat hinh one piece tron bo
 • download neon hitch gucci gucci free
 • download babi minune misto faci
 • youtube download probleme 2010
 • skins 1x05 download
 • spolszczenie do ojciec chrzestny download chomikuj
 • discografia download mgmt
 • templo de shaolin download
 • o exorcista 2 download dublado
 • free download css3 anthology
 • download emulador atari jaguar
 • download remove windows xp genuine
 • download kembali tashiru
 • download bohemia punjabi rap star
 • cilada.com download rmvb 2shared
 • cruel summer download itunes
 • download sim city 3000 cities
 • stata data download
 • download soal ukk akuntansi smk 2013
 • download soley pretty face
 • hyundai tech download
 • download nasty grind adina howard
 • mop beta test download
 • download 120 dias gomorra
 • download nascar 2000 n64
 • download alpha rev 1.8
 • streaming download size
 • download deluhi orion once again mp3
 • steins gate download br
 • netbeans glassfish download error
 • human rights documentary download
 • 7831563640
 • vampire knight download game
 • download flashfxp xbox
 • architects hollow crown download free
 • download seether driven under
 • download tron legacy ipod
 • jdownloader cap download speed
 • droid razr download ringtones
 • download ghita noaptea cand adorm
 • download video awak maafkan saya
 • free download lagu minang odi malik
 • download tabela jogo do bicho
 • download materi snmptn ips 2012
 • garth vader - underground download
 • houdini 1.5 uci download
 • download song vele of student of the year
 • superbike sound download
 • download gil dobrica hai acasa mp3
 • download naruto shippuden 276 bahasa indonesia
 • download fma english dub
 • download quran with tafseer
 • download unforgettable songs
 • neuron vector download
 • vk download plugin
 • download campaign warcraft frozen throne
 • nero 10 free download cd dvd writer
 • vuze download deleter and starter
 • download sanskrit grammar
 • greatest hits beethoven download
 • bmw gt1 dis v57 download
 • download investment and securities act 2007
 • kirby epic yarn download iso
 • shana season 1 download
 • download link seite
 • download festival swu 2010
 • usb dongle crack download
 • virtual dj samples beats download
 • download some sample resumes
 • libera din nou download
 • download tracciato illustrator
 • lost vikings download pc
 • download microsoft hyper-v server 2008 r2
 • cryengine 3 sdk vehicle download
 • free download simulator aircraft
 • download kimba the white lion
 • waking up wally download
 • download mp3 bleed it out linkin park
 • ochii tai hrusca download
 • helvetica condensed normal download
 • mpv decoder filter download
 • whenever wherever mp3 download shakira
 • digital river windows vista download
 • big buck bunny download kostenlos
 • download lego digital designer 4 free
 • download ultimate md5 decrypter nitro
 • download shooting game for nokia 5233
 • download lagu u-kiss i like you
 • download mirc gratis italiano
 • download poco 1.3.6
 • download maroon 5 overexposed zip free
 • download firmware kindle 3
 • free download heli strike game
 • download vector roads
 • download evolve kevin quinn
 • pikachu tamagotchi download
 • vibe magazine 2011 download
 • download xp install disc
 • navigator 7.4 download
 • download stele criss blaziny
 • altera quartus web edition free download
 • download gt s5230 firmware
 • lion skin 5.0 download
 • fft analysis software download
 • dope always download
 • beacon no body ep download
 • super junior acha download mp3
 • onn optical mouse driver download
 • download taio cruz keep going
 • norton utilities download trial
 • download linux bt4
 • download great british menu
 • itt tech brochure download
 • perl download windows 7 32 bit
 • download gali mein aaj chand
 • white hinterland download
 • download boot camp 3.0 for windows 7 32bit
 • red bull ep download
 • download parks and recreation 4 temporada
 • vkontakte music download google chrome
 • download um domingo qualquer avi dublado
 • download software hp photosmart 309a
 • selecta afrojack download zippy
 • break up free download mario
 • fileshare download puya maidanez
 • usmle test download
 • tecmundo br download google desktop
 • quadrata regular download
 • download hinário mestre irineu
 • download windows embedded ce 5.0 full
 • group 1 hall tickets download
 • download bottles of beer your favorite martian
 • download gmat sample papers
 • download chikka messenger for android
 • download logitech setpoint control center
 • atemlos vor angst download
 • nti gold download
 • metro 2033 download full iso
 • download rs agarwal book
 • download mene mere jaana video
 • download vado by all means
 • download peta jabodetabek 2012
 • download filme querido frankie
 • download rogue squadron n64 rom
 • download knoc turn 'al - muzik
 • download reham nazar karo ab morey sai
 • spiel download demo
 • usgs quadrangle maps download
 • download wet the bed chris brown free
 • download meek millz straight like that
 • cherie it's your love download
 • download foursquare for blackberry bold 9000
 • download walad w bent mohamed mounir
 • download kumpulan soal matematika kelas 5
 • download lagu judika stafaband
 • download game empire 2 day du
 • r4i download list
 • download writing pad free
 • passione silvio orlando download
 • download silent aim za cs 1.6
 • wando download melhores
 • download qtp 11.0 trial
 • balada boa gusttavo download zippy
 • download the mook the chef the wife and her homer
 • download com sap aii adapter lib sda
 • download espinoza paz asi o mas
 • download drivers ipmip-gs rev 1.02
 • download free actionscript 3.0
 • d'artiste concept art download
 • download hitman pro kickstart
 • download blossom legendado
 • download putty 64 bits
 • drank in my cup download j cole
 • download honeycomb theme for x8
 • download truyen nguoi binh xuyen
 • 2556893589
 • carnival of rust download bee
 • gpg dragon 3.11 download
 • guerra dos tronos download 2 temporada dublado
 • download hdd protection toshiba
 • download service contract template
 • download the grey album zip
 • samurai shodown vi download
 • download sumotori dreams map pack
 • 730243197
 • download one hundred years of solitude ebook
 • download actividad paranormal audio latino
 • download handphone application
 • download princess cartoons
 • download je reste ghetto tragedie
 • download pasto pelu jowell y randy
 • malwarebytes current database download
 • download archangel's storm nalini singh
 • download medabots metabee version español
 • download garmin north america map
 • hp 945gct hm motherboard drivers download
 • download keep on rockin in the free world
 • romantic piano download
 • download sentinel rms development kit
 • download teus segredos fernando e sorocaba
 • download fedora live usb
 • punk rock jalanan lirik download
 • download veronica 1968
 • 6658093713
 • download the dyndns updater client
 • eli totul pentru bani download
 • yelawolf 6 feet underground download mp3
 • download paediatric exams a survival guide
 • download n joy radio
 • download ms paint windows vista
 • wide awake download 2shared
 • download lakshmi movie mp3 songs
 • download abby finereader crack
 • download os cubo sistema
 • download inazuma eleven strikers nintendo wii
 • jodix converter download
 • download thursday weeknd free
 • visio shapes download hp server
 • download toon boom studio 5 full version
 • download jelly latest album
 • pmdg 747 sound update download
 • download cobra starship you make me feel lyrics
 • nzb download programma voor android
 • bitcomet download latest version free download
 • download transport phenomena bird solution manual
 • 6162903499
 • eni duro olamide free download
 • senhor dos aneis download filme dublado
 • download femme fatale tour rio de janeiro
 • download pat monahan always midnight
 • dracula a.d. 1972 download
 • download apostila mozart mello guitarra fusion
 • stoners night 2 mp3 download
 • bmw gt1 download
 • free download khalifah cintaku dewi kamala
 • void camp the news download
 • download morningstar direct
 • download samsung galaxy s2 drivers
 • wow download link
 • download sims 3 luxury mansion
 • garmin xt 310 download
 • download patch grand theft auto vice city
 • my dictionary 3.01 download
 • aircraft live show download cd
 • 6430225389
 • download video aa ante amalapuram
 • download claudia tu vagabond fisierulmeu
 • download pool for pc free
 • you're beautiful download hardsub
 • download soul amazing 2
 • indian economic development ncert download
 • download film rock n roll
 • download civ v world builder
 • download inuyasha episodes english dubbed
 • mmd pd len download
 • download ghost whisperer season 4 episode 1
 • download maziar fallahi lanat be man
 • download ost happy feet
 • digitale weihnachtskarten download
 • download chief keith i don't like
 • download wile e. coyote and roadrunner